ODS-7.jpg_563309836

Energia Neta i Assequible
Vectors: Energia

El Pla sectorial d’infraestructures energètiques d’Andorra (PSIE)

El PSIE ha de permetre desenvolupar, en els propers anys, els equipaments energètics que han de fer créixer la producció d’energia al país fins al 33% de la demanda l’any 2030. D’aquesta manera es reduirà la dependència energètica exterior i es fomentaran les energies renovables, dos línies mestres establertes per primera vegada al Projecte de llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic.
El pla sectorial es divideix en tres objectius: aportar informació sobre les zones explotables per a l’aprofitament energètic de la biomassa perquè els comuns les puguin desenvolupar; definir el potencial perquè els comuns el puguin fer servir com a eina de planificació comunal i, finalment, identificar les infraestructures necessàries que pot desenvolupar el sector públic i fer la reserva de sòl perquè es duguin a terme en el futur.
Pel que fa a les infraestructures previstes, el pla ha identificat cinc instal·lacions hidràuliques, tres de fotovoltaiques, tres instal·lacions de cogeneració, sis xarxes de calor i una de biomassa. Aquestes infraestructures permetran gairebé triplicar la producció d’energia, de manera que es pugui arribar a abastir fins al 33% de la demanda, tenint en compte la seva evolució de cara al 2030.
L’increment de la producció s’assolirà prioritzant les energies renovables, de manera que el 67,8% de la producció seria d’origen renovable, i es reduirien les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle en un 33%.
S’estima que, cap a l’any 2050, la producció d’energia nacional cobrirà el 50% de la demanda.

Assegurar l’accés a energies assequibles, fiables, sostenibles i modernes per a totes les persones

7.1. Per al 2030, garantir l’accés universal a serveis d’energia assequibles, fiables i moderns.

7.2. Per al 2030, augmentar substancialment la proporció d’energia renovable en el conjunt de fonts d’energia.

7.3. Per al 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica.

  •  Per al 2030, augmentar la cooperació internacional per tal de facilitar l’accés a la investigació i a les tecnologies relatives a la energia neta, incloses les fonts d’energia renovables, les eficiències energètiques i les tecnologies avançades i menys contaminants de combustibles fòssils, i promoure la inversió en infraestructures energètiques i tecnologies d’energia no contaminant.
  • Per al 2030, ampliar la infraestructura i millorar la tecnologia per tal d’oferir serveis d’energia moderns i sostenibles per a tots els països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, els petits estats insulars en desenvolupament i els països en desenvolupament sense litoral, d’acord amb els programes de suport respectius.
Descobreix com apliquem l'ODS7 a Andorra
energia

Escalfar els aliments, desplaçar-nos en transport públic, encendre els llums o climatitzar la nostra llar són accions que només podem realitzar si tenim accés a algun recurs energètic.

A la pàgina web www.energia.ad es recullen tots els aspectes destacables sobre l’energia al Principat.

L’origen de l’energia

Hi ha dos grans tipus de fonts energètiques: les que anomenem renovables i les no renovables.

Les fonts d’energia renovables són aquelles que s’obtenen de fonts naturals virtualment inesgotables com el Sol i el vent, o bé que s’autorenoven, com l’aigua, la biomassa forestal, etc. En aquest grup incloem les fonts energètiques que ens proporcionen energia eòlica, geotèrmica, solar, hidroelèctrica i mareomotriu, així com l’energia de la biomassa i els biocombustibles.
Al contrari, les fonts d’energia no renovables són aquelles que s’obtenen de fonts naturals amb una reserva finita que, un cop esgotada, no pot substituir-se o regenerar-se. En aquest segon grup s’inclouen els combustibles fòssils com el petroli, el gas natural o el carbó, i les fonts d’energia nuclear com el plutoni o l’urani.
Actualment, més del 80% de l’energia que es consumeix mundialment prové de la combustió de recursos fòssils. Aquest consum té dos aspectes negatius: d’una banda, l’alt consum de recursos no renovables, i de l’altra, l’emissió de gasos contaminants provinents de la combustió, els quals influeixen en l’efecte d’hivernacle i acceleren el canvi climàtic. La resta d’energia que es consumeix al món prové en un 13% de fonts renovables i una mica més del 6% de l’energia nuclear.

Ús i consumen de l’energia a Andorra

Andorra és un país amb forta dependència energètica de l’exterior. De fet, el 97% de l’energia que es consumeix s’importa de fora, una factura energètica que augmenta any rere any amb la constatada tendència d’increment de la demanda pel consum de la nostra societat (anualment, la despesa total d’energia s’incrementa de mitjana un 3% aproximadament). La petita fracció restant d’energia generada a casa nostra correspon a la producció hidràulica i, en menor mesura, geotèrmica. Les dues fonts principals d’energia de què fa ús Andorra són els hidrocarburs per al transport i la calefacció de les llars i l’electricitat per a la il·luminació.

En els darrers 10 anys, el consum total d’energia a Andorra s’ha incrementat de mitjana un 30%. El consum energètic actual (dades de la temporada 2006-07) s’estima en 300.420 TEP (tones equivalents de petroli). En 25 anys, ha augmentat un 75%. (Font: Pla estratègic de l’energia)

El consum creixent d’energia ha de fer front a reptes importants: alguns recursos energètics, com els combustibles fòssils, són limitats, i consumir-ne resulta, sovint, molt contaminant. A Andorra, les emissions de CO2 a l’atmosfera generades pel transport, la calefacció i l’electricitat s’estimen en 333.034 t, xifra que representa 4,2 t de CO2 per habitant i any.

El Govern d’Andorra treballa en la conscienciació i la reducció de la factura energètica conjunta amb campanyes de sensibilització i foment de l’estalvi energètic com Estalvia amb l’energia i No perdis energia, que podreu trobar al portal www.energia.ad.

Bones pràctiques

  • Fes servir la llum adequada, preferiblement llum solar. En el cas d’encendre els llums, que siguin els òptims, amb bombetes de baix consum, i quan no els necessitis, apaga’ls!
  • Si no fas servir un aparell elèctric, desendolla’l. I recorda’t d’apagar el pilot d’estat en espera (stand by) dels electrodomèstics.
  • Quan vagis a comprar un electrodomèstic, fixa’t en l’etiqueta d’eficiència energètica. Els més eficients es qualifiquen amb la lletra A, especialment els A+ i A++, i els menys eficients, amb les lletres F i G. L’estalvi pot arribar al 70-80% del consum total d’energia. Més informació
  • Atenció a la cuina! Segons la Guia verda de l’estalvi energètic de Greenpeace, algunes accions concretes i bastant lògiques poden comportar estalvis importants. Per exemple, rentar la roba i utilitzar el rentavaixelles en fred consumeix un 75-90% menys d’energia que en calent; estendre la roba al sol té un cost zero; tapar les cassoles en cuinar i ajustar la mida de la flama a cada utensili suposa una reducció del 20% de l’energia emprada, i regular bé el termòstat de la nevera permet disminuir la despesa energètica (un 5% per cada oC que s’apugi la temperatura).
  • Sigues eficient amb la calefacció i els aparells d’aire condicionat. No cal passar fred a l’estiu ni calor a l’hivern. Les temperatures de confort recomanades varien entre els 20 i els 25oC, per tant, un valor de 22oC pot ser molt recomanable.
  • Fes servir energies renovables! Hi ha aparells adaptats perquè es puguin utilitzar amb energia solar, com és el cas d’alguns carregadors, ràdios, etc.
  • Atenció a la mobilitat i el transport, ja que representen una part importantíssima de la despesa total d’energia. Més informació sobre mobilitat sostenible.
  • A l’hora de conservar l’energia, la llar ha de ser el més eficient possible. Això es pot aconseguir evitant pèrdues (aïllant bé portes i finestres, tant per al fred com per a la calor; aïllant canonades, etc.) o bé evitant consums innecessaris (tancant habitacions i calefactors o aparells d’aire que no s’estiguin utilitzant, fent servir termòstats per regular les temperatures, etc.). En una casa ben aïllada, l’estalvi energètic pot ser del 50 al 90%.

Trobaràs més materials, informació i consells ambientals relacionats amb l’energia als següents enllaços: