ODS-5.jpg_563309836

Igualtat de gènere

Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes

5.1. Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tot el món.

5.2. Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i nenes en els àmbits públic i privat, inclosos el tràfic i l’explotació sexual, així com altres tipus d’explotació.

5.3. Eliminar totes les pràctiques nocives, com el matrimoni infantil, precoç i forçat, així com la mutilació genital femenina.

5.4. Reconèixer i valorar les cures i el treball domèstic no remunerat, mitjançant la prestació de serveis públics, infraestructures i polítiques de protecció social, i mitjançant la promoció de la responsabilitat compartida a la llar i la família, segons escaigui a cada país.

5.5. Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones, i per la igualtat d’oportunitats de lideratge en tots els àmbits de presa de decisions en la vida política, econòmica i pública.

5.6. Garantir l’accés universal a la salut sexual i reproductiva i als drets reproductius, de conformitat amb el Programa d’acció de la Conferència internacional sobre la població i el desenvolupament, la Plataforma d’acció de Pequín i els documents finals de les conferències d’examen respectives.

  • Emprendre reformes que atorguin a les dones la igualtat de drets als recursos econòmics, així com l’accés a la propietat i al control de la terra i altres béns, els serveis financers, l’herència i els recursos naturals, de conformitat amb les lleis nacionals.
  • Millorar l’ús de la tecnologia instrumental, en particular les tecnologies de la informació i la comunicació, per tal de promoure l’apoderament de les dones.
  • Adoptar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per promoure la igualtat entre els gèneres i l’apoderament de dones i nenes a tots els nivells.