ODS-14.jpg_563309836

Vida submarina

Conservar i utilitzar de manera sostenible els oceans, mars i recursos marins per al desenvolupament sostenible

14.1. Per al 2025, prevenir i reduir significativament la contaminació marina de tot tipus, en particular la contaminació produïda per activitats terrestres, inclosos els detritus marins i la contaminació per excés de nutrients.

14.2. Per al 2020, protegir i gestionar de manera sostenible els ecosistemes marins i costaners per tal d’evitar efectes nocius importants, inclús enfortint-ne la resiliència, i emprendre accions per restaurar-los i restablir la salut i la productivitat dels oceans.

14.3. Minimitzar i afrontar els efectes de l’acidificació dels oceans, mitjançant, entre altres mesures, la intensificació de la cooperació científica a tots els nivells.

14.4. Per al 2020, regular eficaçment l’explotació pesquera i posar fi a la pesca excessiva, la pesca il•legal, la pesca no declarada, la no reglamentada i les pràctiques de pesca destructives, i aplicar plans de gestió amb fonamentació científica a fi de restablir les poblacions de peixos en el termini més breu possible, com a mínim a nivells que puguin produir el màxim rendiment sostenible d’acord amb les característiques biològiques respectives.

14.5. Per al 2020, conservar almenys el 10% de les zones costaneres i marines, de conformitat amb les lleis nacionals i el dret internacional i sobre la base de la millor informació científica disponible.

14.6. Per al 2020, prohibir certes formes de subvencions a la pesca que contribueixen a una excessiva capacitat de pesca i a una sobreexplotació pesquera, eliminar les subvencions que contribueixen a la pesca il•legal, no declarada i no reglamentada, i abstenir-se d’introduir noves subvencions d’aquest tipus, com també reconèixer que la negociació sobre les subvencions a la pesca en el marc de l’Organització Mundial del Comerç (OMC) ha d’incloure un tracte especial i diferenciat, apropiat i efectiu per als països en desenvolupament i els països menys avançats.

14.7. Per al 2030, augmentar els beneficis econòmics que els petits estats insulars en desenvolupament i els països menys avançats reben de l’ús sostenible dels recursos marins, concretament mitjançant la gestió sostenible de la pesca, l’aqüicultura i el turisme.

  • Augmentar els coneixements científics, desenvolupar la capacitat de recerca i transferir la tecnologia marina, tenint en consideració els criteris i les directrius sobre transferència de tecnologia marina de la Comissió Oceanogràfica Intergovernamental, a fi de millorar la salut dels oceans i potenciar la contribució de la biodiversitat marina al desenvolupament dels països en desenvolupament, en particular els petits estats insulars en desenvolupament i els països menys avançats.
  • Facilitar l’accés dels pescadors als recursos marins i als mercats.
  • Millorar la conservació i l’ús sostenible dels oceans i els seus recursos aplicant el dret internacional reflectit en la Convenció de les Nacions Unides sobre el dret del mar, que constitueix el marc jurídic per a la conservació i la utilització sostenible dels oceans i els seus recursos, tal com s’esmenta al paràgraf 158 del document “El futur que volem”.