ODS-1

Fi de la pobresa

Erradicar la pobresa en totes les formes i a tot el món

1.1. Per al 2030, erradicar per a totes les persones i a tot el món la pobresa extrema (actualment establerta per un ingrés per persona inferior a 1,25 dòlars estatunidencs al dia).

1.2. Per al 2030, reduir com a mínim a la meitat la proporció d’homes, dones, nens i nenes de totes les edats que viuen en la pobresa en totes les dimensions d’acord amb les definicions nacionals.

1.3. Implementar en l’àmbit nacional mesures i sistemes apropiats de protecció social per a totes les persones, nivells mínims inclosos, i, per al 2030, aconseguir una àmplia cobertura per a les persones pobres i vulnerables.

1.4. Per al 2030, garantir que tots els homes i dones, especialment les persones pobres i vulnerables, tinguin els mateixos drets als recursos econòmics, així com accés als serveis bàsics, propietat i control de la terra i altres béns, herència, recursos naturals, noves tecnologies apropiades i serveis financers, inclòs el microfinançament.

1.5. Per al 2030, fomentar la resiliència de les persones pobres i les que es troben en situacions vulnerables, i reduir-ne l’exposició i la vulnerabilitat als fenòmens extrems relacionats amb el clima, així com altres crisis i desastres econòmics, socials i ambientals.

  • Garantir una mobilització important de recursos procedents de diverses fonts, fins i tot mitjançant la millora de la cooperació per al desenvolupament, a fi de proporcionar mitjans suficients i previsibles als països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, per tal d’implementar programes i polítiques encaminats a l’erradicació de la pobresa en totes les seves dimensions.
  • Crear marcs normatius sòlids en els plans nacional, regional i internacional, sobre la base d’estratègies de desenvolupament en favor de les persones pobres que tinguin en compte les qüestions de gènere, per tal d’impulsar la inversió accelerada en mesures per erradicar la pobresa.