ODS-6.jpg_563309836

Aigua Neta i Sanejament
Vectors: Aigua

L'aigua a Andorra

Andorra té 1.276 km de rius i torrents cartografiats i un recurs hídric estimat de 283 hm3 per any. D’aquests, el 5% es consumeix en forma del que s’anomena despeses consumptives, que inclouen l’aigua domèstica (un 83% de la fracció consumptiva), l’aigua de reg (12%) i l’aigua termal, d’ús industrial i ramader (el 5% restant).
El 30% del recurs hídric es destina al que s’anomena usos no consumptius (els que no modifiquen la qualitat de l’aigua), del qual el 98% és per a ús hidroelèctric i el 2% per a piscifactories i estacions d’esquí.
La resta del recurs hídric anual d’Andorra, un 65% d’aquests 383 hm3, és l’aigua que circula pels nostres rius, torrents i aqüífers.
Paral·lelament, quant al tractament de les aigües, Andorra disposa de 47 km de col·lectors generals de recollida de les aigües residuals, així com de quatre depuradores que tracten anualment 19,5 milions de m3 d’aigua bruta per retornar-la als rius amb una bona qualitat ecològica.

Garantir la disponibilitat i la gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a totes les persones

6.1. Per al 2030, aconseguir l’accés universal i equitatiu a l’aigua potable, a un preu assequible per a totes les persones.

6.2. Per al 2030, aconseguir l’accés equitatiu a serveis de sanejament i higiene adequats per a totes les persones, i posar fi a la defecació a l’aire lliure, amb especial atenció a les necessitats de les dones i les nenes, així com a les persones en situacions vulnerables.

6.3. Per al 2030, millorar la qualitat de l’aigua per mitjà de la reducció de la contaminació, l’eliminació dels abocaments, la minimització de l’emissió de productes i materials químics perillosos, la reducció a la meitat del percentatge d’aigües residuals sense tractar, i un augment substancial a escala mundial del reciclatge i de la reutilització en condicions de seguretat.

6.4. Per al 2030, augmentar substancialment l’ús eficient dels recursos hídrics a tots els sectors, i assegurar la sostenibilitat de l’extracció i del subministrament d’aigua potable per tal de fer front a l’escassetat d’aigua i reduir substancialment el nombre de persones que la pateixen.

6.5. Per al 2030, dur a terme una gestió integrada dels recursos hídrics a tots els nivells, fins i tot mitjançant la cooperació transfronterera, segons escaigui.

6.6. Per al 2020, protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l’aigua, boscos, muntanyes, aiguamolls, rius, aqüífers i llacs inclosos.

  •  Per al 2030, ampliar la cooperació internacional i el suport ofert als països en desenvolupament per a la capacitació en matèria d’activitats i programes relatius a l’aigua i el sanejament, incloent-hi les captacions d’aigua, la dessalinització, l’ús eficient dels recursos hídrics, el tractament d’aigües residuals i les tecnologies de reciclatge i reutilització.
  • Recolzar i enfortir la participació de les comunitats locals en la millora de la gestió de l’aigua i el sanejament.
aigua

L’aigua és un element imprescindible per a la vida, sense la qual la Terra no seria tal com la coneixem. Del total de reserves d’aigua al planeta, només el 3% és aigua dolça, i d’aquesta petita part, només l’1% és de fàcil accés (superficial). D’aquest 1 %, el 52% està continguda en llacs, el 38% es troba en forma d’humitat del sòl, un 8% és vapor atmosfèric, un 1% forma els rius i, per acabar, un 1% és la fracció continguda als organismes vius.

El 80% de l’aigua que consumim els éssers humans s’extreu dels rius, la qual cosa significa que utilitzem una fracció equivalent al 0,0003% del total d’aigua del planeta. Si bé el cicle de l’aigua té un caràcter renovable, la sobreexplotació fa que la regeneració d’aquest recurs sigui inferior a les reserves existents, i es posa en perill la satisfacció de les necessitats futures. De fet, l’Organització Mundial de la Salut considera que per cobrir les necessitats vitals i d’higiene personal calen 80 litres d’aigua al dia, una dada que queda lluny del que s’estima que consumeix diàriament un ciutadà europeu: 300 litres. En el cas del Principat, segons dades de Govern, el consum mitjà d’un habitant és d’aproximadament 220 litres al dia.

L’aigua virtual

Quan parlem d’aigua virtual ens referint a aquella aigua que no veiem i que resulta necessària per a la cadena de fabricació i comercialització dels béns i serveis que consumim. Per exemple, calen de l’ordre de 10.000-16.000 litres d’aigua per produir un sol kg de carn de vedella, o uns 3.000 litres d’aigua per produir un sol kg d’arròs, o quasi 3.000 litres per fer una samarreta.

La part més gran del consum d’aigua virtual es destina a la producció d’aliments. Quanta aigua virtual suposa el nostre menú diari? Vegeu-ne un exemple en aquesta postal virtual del Dia Mundial de l’Aigua 2012:

La petjada hídrica és l’indicador ambiental que fa referència al consum d’aigua, tant real com virtual, d’una persona, industria, etc. És a dir, és l’indicador que mostra el volum d’aigua que es necessita per proveir un individu (o també activitat industrial, etc.) de tots els serveis i productes que consumeix. La petjada hídrica mundial és de 1.240 m3/capita/any; això vol dir que, de mitjana, una persona consumeix cada dia quasi 3.400 litres d’aigua.

Més informació sobre l’aigua virtual

Bones pràctiques

Aquests són alguns consells per fer un ús sostenible de l’aigua:

Fes un bon ús i manteniment de les aixetes de casa, ja que no tancar-les quan no es fan servir o l’existència de pèrdues pot representar una despesa d’aigua molt gran. Una aixeta oberta sense control pot perdre 10-12 litres per minut, i un degoteig pot suposar gairebé 30 litres d’aigua en un dia..

Dutxa’t en lloc de banyar-te. Dutxant-te gastes uns 50-60 litres d’aigua, mentre que omplir la banyera pot suposar uns 300-400 litres.

Al vàter, utilitza mecanismes que incorporen l’opció d’escollir entre mitja descàrrega i descàrrega completa per tal d’adaptar la quantitat d’aigua al servei adequat. Si tens un vàter antic, un altre sistema per reduir el volum d’aigua per descàrrega és col·locar ampolles de plàstic plenes a la cisterna; l’estalvi pot ser d’entre 1 i 3 litres cada cop que s’activa la cadena.

Els electrodomèstics com la rentadora o el rentavaixelles són una font important de consum d’aigua. Fixa-t’hi bé i compra’ls eficients (A+, A++). I fes-ne un bon ús, per exemple omplint-los completament per aprofitar les rentades al màxim.

Al jardí, optimitza el reg en funció de la pluja que hagi caigut, la humitat ambiental i l’horari (és millor regar de nit o a primera hora del matí en comptes de fer-ho a les hores de més sol). A més, també pots triar plantes que estiguin adaptades al clima local, així no necessitaran una aportació excessiva d’aigua. Opta pel reg per degoteig, consumeix menys aigua que el reg amb mànega.

Més informació sobre bones pràctiques sobre l’aigua: una gota val per molt.

Reutilitza aigua que per les seves característiques pot ser apta per a d’altres usos. Per exemple, fins que no surt l’aigua calenta de la dutxa es perd una quantitat d’aigua freda que pot servir per a la cisterna o per regar les plantes, les quals també pots irrigar amb l’aigua que hagis fet servir per netejar aliments.