ODS-4.jpg_563309836

Educació de qualitat

L’educació a Andorra

En l’àmbit de l’educació formal, Andorra presenta un fet peculiar donat que hi coexisteixen tres sistemes educatius: l’andorrà, el francès i l’espanyol.
Actualment el sistema formal es divideix en quatre etapes: maternal, primera ensenyança, segona ensenyança i batxillerat. Tot i les diferències significatives entre els tres sistemes, la llei determina que l’escolaritat és obligatòria en els trams de la primera i la segona ensenyança, dels 6 als 16 anys. L’oferta educativa es complementa amb altres opcions i nivells, com són la formació professional (creada el 1997), l’educació especialitzada per a infants i joves amb necessitats educatives especials (iniciada l’any 1972), la formació per a persones adultes (1997) i els estudis superiors, que daten de 1988 (les primeres titulacions van ser infermeria i informàtica) i van consolidar-se l’any 1997 amb la creació de la Universitat d’Andorra (UdA).
La població escolar actual a Andorra (curs 2017/18) està formada per 10.931 alumnes, distribuïts en els tres sistemes educatius: l’andorrà (el 40,5% del total d’alumnes, distribuït en 14 centres educatius), el francès (el 32,5% del total d’alumnes, distribuït en 10 centres educatius) i l’espanyol (el 27% del total d’alumnes, distribuït en uns 5 centres).
Per nivells, un 19,5% són alumnes de maternal, un 39% són alumnes de primera ensenyança, un 27% són de secundària, un 9,6% de batxillerat i un 4,9 d’ensenyament professional.

Garantir una educació de qualitat inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure les oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom

4.1. Per al 2030, vetllar perquè tots els infants acabin els cicles d’ensenyament primari i secundari, que ha de ser gratuït, equitatiu, de qualitat i que produeixi resultats d’aprenentatge pertinents i eficaços.

4.2. Per al 2030, vetllar perquè tots els infants tinguin accés a serveis d’atenció i desenvolupament en la primera infància, i a un ensenyament preescolar de qualitat, a fi que estiguin preparats per a l’ensenyament primari.

4.3. Per al 2030, assegurar l’accés en condicions d’igualtat per a tots els homes i dones a una formació tècnica, professional i superior de qualitat, inclòs l’ensenyament universitari.

4.4. Per al 2030, augmentar substancialment el nombre de joves i persones adultes que tenen les competències necessàries, especialment tècniques i professionals, per a accedir a l’ocupació, el treball digne i l’emprenedoria.

4.5. Per al 2030, eliminar les disparitats de gènere en l’educació i garantir l’accés en condicions d’igualtat a les persones vulnerables, incloses les persones amb discapacitat, els pobles indígenes i els nens i nenes en situacions de vulnerabilitat, a tots els nivells de l’ensenyament i la formació professional.

4.6. Per al 2030, garantir que tots els joves i almenys una proporció substancial d’adults, tant homes com dones, tinguin competències de lectura, escriptura i aritmètica.

4.7. Per al 2030, garantir que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, mitjançant, entre d’altres, l’educació per al desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

  • Construir i adequar instal•lacions escolars que responguin a les necessitats dels infants i les persones discapacitades, que tinguin en compte les qüestions de gènere, i que ofereixin entorns d’aprenentatge segurs, no violents, inclusius i eficaços per a totes les persones.
  • Per al 2020, augmentar substancialment a escala mundial el nombre de beques disponibles per als països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, els petits estats insulars en desenvolupament i els països d’Àfrica, perquè els seus estudiants puguin matricular-se en programes d’estudis superiors, inclosos programes de formació professional i programes tècnics, científics, d’enginyeria i de tecnologies de la informació i la comunicació, a països desenvolupats i a països en desenvolupament.
  • Per al 2030, augmentar substancialment l’oferta de docents qualificats mitjançant, entre d’altres, la cooperació internacional per a la formació de docents als països en desenvolupament, especialment als països menys avançats i als petits estats insulars en desenvolupament.