ODS-17

Aliança pels objectius

Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible

17.1. Enfortir la mobilització de recursos interns, fins i tot per mitjà de la prestació de suport internacional als països en desenvolupament, a fi de millorar la capacitat nacional per recaptar ingressos fiscals i d’altra índole.

17.2. Vetllar perquè els països desenvolupats compleixin plenament els seus compromisos en relació amb l’Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD), inclòs el compromís adquirit per nombrosos països desenvolupats d’assolir l’objectiu de destinar el 0,7% de l’ingrés nacional brut a l’AOD i del 0,15% al 0,20% de l’ingrés nacional brut a l’AOD dels països menys avançats, i encoratjar els proveïdors d’AOD a considerar fixar una meta per destinar almenys el 0,20% del PNB a l’AOD dels països menys avançats.

17.3. Mobilitzar recursos financers addicionals provinents de múltiples fonts per als països en desenvolupament.

17.4. Assistir els països en desenvolupament per aconseguir la sostenibilitat del deute a llarg termini amb polítiques coordinades orientades a fomentar el finançament, l’alleujament i la reestructuració del deute, segons escaigui, i fer front al deute extern dels països pobres altament endeutats a fi de reduir l’endeutament excessiu.

17.5. Adoptar i aplicar sistemes de promoció de les inversions a favor dels països menys avançats.

Tecnologia

17.6. Millorar la cooperació regional i internacional nord-sud, sud-sud i triangular en matèria de ciència, tecnologia i innovació i l’accés a aquests àmbits, i augmentar l’intercanvi de coneixements en condicions mútuament convingudes, inclús per mitjà de la millora de la coordinació entre els mecanismes existents, concretament en l’àmbit de les Nacions Unides, i mitjançant un mecanisme global de facilitació de la tecnologia.

17.7. Promoure el desenvolupament de tecnologies ecològicament racionals, així com la seva transferència, divulgació i difusió als països en desenvolupament en condicions favorables, incloent-hi condicions concessionàries i preferencials, de mutu acord.

17.8. Posar en ple funcionament, el 2017, el banc de tecnologia i el mecanisme de suport a la creació de capacitació en matèria de ciència, tecnologia i innovació per als països menys avançats, i augmentar l’ús de tecnologies instrumentals, en particular de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Capacitació

17.9. Augmentar el suport per dur a terme activitats de capacitació eficaces i específiques als països en desenvolupament amb l’objectiu de donar suport als plans nacionals d’implementació de tots els Objectius de desenvolupament sostenible, mitjançant, entre d’altres, la cooperació nord-sud, sud-sud i triangular.

Comerç

17.10. Promoure un sistema de comerç multilateral universal, basat en normes, obert, no discriminatori i equitatiu en el marc de l’Organització Mundial del Comerç, també per mitjà de les negociacions en el marc del Programa de Doha per al desenvolupament.

17.11. Augmentar de manera significativa les exportacions dels països en desenvolupament amb l’objectiu de duplicar la participació dels països menys avançats en les exportacions mundials per al 2020.

17.12. Aconseguir la consecució oportuna d’accés als mercats lliures de drets i contingents de manera duradora per a tots els països menys avançats, de conformitat amb les decisions de l’Organització Mundial del Comerç, vetllant també perquè les normes d’origen preferencials aplicables a les importacions dels països menys avançats siguin transparents i senzilles, i contribueixin a facilitar l’accés als mercats.

Qüestions sistèmiques

Coherència normativa i institucional

17.13. Augmentar l’estabilitat macroeconòmica mundial, també per mitjà de la coordinació i coherència de les polítiques.

17.14. Millorar la coherència de les polítiques per al desenvolupament sostenible.

17.15. Respectar el marge normatiu, el lideratge i la política de cada país per establir i aplicar polítiques orientades a l’erradicació de la pobresa i el desenvolupament sostenible.

Aliances entre múltiples actors

17.16. Enfortir l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible, complementada per aliances entre múltiples actors que mobilitzin i intercanviïn coneixements, especialització, tecnologies i recursos financers, amb l’objectiu de donar suport a l’assoliment dels Objectius de desenvolupament sostenible a tots els països, en particular als països en desenvolupament.

17.17. Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces en els àmbits públic, publicoprivat i de la societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos de les aliances.

Dades, supervisió i rendició de comptes

17.18. Per al 2020, millorar la prestació de suport a la capacitació als països en desenvolupament, inclosos els països menys avançats i els petits estats insulars en desenvolupament, amb l’objectiu d’augmentar significativament la disponibilitat de dades actualitzades, fiables i de qualitat, desglossades per ingressos, sexe, edat, raça, origen ètnic, condició migratòria, discapacitat, ubicació geogràfica i altres característiques pertinents segons el context nacional.

17.19. Per al 2030, aprofitar les iniciatives existents per elaborar indicadors que permetin mesurar els progressos aconseguits en matèria de desenvolupament sostenible i complementin el producte interior brut, i donar suport a la capacitació estadística als països en desenvolupament.