Fes-te escola verda

Fes-te escola verda

El desenvolupament del projecte Escola verda es divideix en cinc fases on es porten a terme els següents passos:

Conèixer l’estat ambiental del centre i les motivacions de la comunitat educativa.

Establir els objectius i les línies d’actuació que l’escola creu necessari treballar per millorar la seva ambientalització.

Dissenyar i programar accions de treball a curt i mitjà termini.

Avaluar el funcionament i l’èxit d’aquestes accions implementades.

Compartir-les i comunicar-les a tota la comunitat educativa i als participants del projecte Escola verda.

Tot aquests procediment es pot portar a terme en un únic curs escolar, o bé dividir aquest camí en diversos cursos. En aquest darrer cas, els centres escolars són incorporats al projecte Escola verda com a membres observadors i són convocats a participar en determinades activitats i dinàmiques del projecte (reunions de seguiment, activitats i programes pedagògics, etc.). En el moment en què una escola observadora assoleix tot el procediment es converteix en membre de dret del projecte i té tots els drets i deures de ser escola verda.

 

Fase 1:  Conèixer on és el meu centre i què s’hi fa en matèria de sostenibilitat

El primer pas del projecte es fonamenta en fer un “retrat” de quin és l’estat d’ambientalització del centre i de quines són les motivacions i opinions de la comunitat educativa envers la sostenibilitat a l’escola.

Aquesta tasca es porta a terme mitjançant la un document clau anomenat diagnosi ambiental.

 

Fase 2:  Què hem detectat i què volem millorar?

Un cop hem analitzat quin és l’estat ambiental del centre gràcies a la diagnosi, el pas següent és reflexionar i dissenyar el model d’ambientalització que es vol per millorar la sostenibilitat de l’escola.

El document clau en aquesta fase és el pla estratègic, on quedaran recollides quines temàtiques o vectors ambientals es vol treballar a l’escola, de quina manera (accions) es farà i, del conjunt de tota la comunitat educativa, qui seran els encarregats de portar-ho a terme.

 

Fase 2:  Què hem detectat i què volem millorar?

Un cop hem analitzat quin és l’estat ambiental del centre gràcies a la diagnosi, el pas següent és reflexionar i dissenyar el model d’ambientalització que es vol per millorar la sostenibilitat de l’escola.

El document clau en aquesta fase és el pla estratègic, on quedaran recollides quines temàtiques o vectors ambientals es vol treballar a l’escola, de quina manera (accions) es farà i, del conjunt de tota la comunitat educativa, qui seran els encarregats de portar-ho a terme.

 

Fase 3:  Què i quan ho farem?

Un cop hem elaborat el pla estratègic quinquennal, és el torn de perfilar més en detall les línies mestres i les accions previstes. Aquest exercici de sistematització es porta a terme a partir d’un document sintètic anomenat pla d’acció que es realitza quan ja s’han completat les etapes anteriors de diagnosi ambiental i de redacció del Pla estratègic .

 

Fase 4:  Validació de la candidatura a escola verda

En aquest punt és on l’equip de coordinació del projecte ha d’avaluar i validar la tasca feta pels centres que aspiren a ser escola verda durant totes les fases anteriors. Aquest vistiplau es fonamenta en dos requeriments d’obligat compliment per a tots els centres:

  • Haver redactat i lliurat en els terminis acordats la documentació referent al projecte Escola verda (diagnosi, pla estratègic, pla d’acció i memòria d’avaluació del pla d’acció)
  • Haver rebut la visita d’un representant de l’equip de coordinació del projecte per conèixer els membres de la comissió Escola Verda, revisar in situ l’estat ambiental del centre, veure com es treballa l’ambientalització del currículum escolar i prendre contacte amb les accions en sostenibilitat ja fetes o en progrés.

 

Fase 5: Reconeixement i futur

Finalment, quan un centre ha acomplert tot el procediment anterior i té el vistiplau de l’equip de coordinació del projecte, és quan se’l reconeix i se’l guardona com a escola verda.

En aquest punt, l’escola rep el reconeixement, per part de la resta de la comunitat educativa que integra el projecte, de la seva tasca en educació per la sostenibilitat i en la formació de ciutadans implicats en la conservació i la millora del medi ambient. Aquest reconeixement públic es manifesta en l’entrega del distintiu en forma de placa que servirà per identificar el centre com a escola verda.

 

I després què?

Quan un centre ha esdevingut escola verda cal que progressivament avanci en el seu camí per millorar la seva ambientalització.

Per aquest motiu, any rere any (curs rere curs) l’escola ha de renovar i implementar un pla d’acció, desenvolupar-lo, lliurar-lo a l’equip de coordinació i, en acabar el curs, avaluar-lo mitjançant el document de memòria d’avaluació.

Al seu torn, els procediments i documents diagnosi ambiental i pla estratègic tenen una validesa de cinc anys (o cinc cursos acadèmics), així que en acabar el cinquè pla d’acció caldrà renovar el conjunt de la documentació.