El projecte. Ambientalització de centres educatius

L’educació ambientalActualment, una de les tendències pedagògiques és vetllar perquè l’educació ambiental i la vivència de la sostenibilitat deixi de ser vista com una disciplina o una matèria aïllada i passi a ser un element transversal i interdisciplinari dins del currículum educatiu. D’aquesta forma, no ha de ser alguna cosa més per estudiar o per posar en pràctica amb activitats aïllades, sinó que ha d’esdevenir una filosofia integrada dintre del conjunt de la tasca educativa.

D’aquesta integració de la sostenibilitat en la dinàmica del dia a dia de l’escola se’n diu ambientalitzar, un concepte més genèric però que s’aplica a altres contextos que impliquin una millora global de la sostenibilitat. Així, ambientalitzar una escola implica treballar i difondre valors, actituds, hàbits i accions que tenen a veure amb tres grans aspectes clau:

– La gestió ambiental als centres. Conèixer i treballar per la millora dels vectors ambientals que són presents en el dia a dia del centre, com la prevenció, la reducció i recollida de residus, el consum d’aigua, el consum i l’ús racional de material escolar, el soroll, el consum d’energia, etc., així com en els àmbits propers on es troben els centres (transport i mobilitat sostenible, la cura de l’entorn del centre escolar, etc.).

– Els continguts docents. Introduir els fonaments conceptuals de la cultura de la sostenibilitat en el conjunt de matèries i àrees de coneixement que s’imparteixen, tot millorant la interdisciplinarietat.

– L’esfera social. Millorar la participació i la representativitat de tots els grups que conformen la comunitat educativa, així com difondre idees i hàbits sostenibles vers la societat.